اتصالات ارت

شینه مسی نول و ارت

موجود در انبار

تومان
Size

 10×50 میلیمتر, 10×100 میلیمتر, 10×120 میلیمتر, 10×20 میلیمتر, 10×30 میلیمتر, 10×40 میلیمتر, 10×60 میلیمتر, 10×80 میلیمتر, 3×15 میلیمتر, 3×20 میلیمتر, 3×30 میلیمتر, 5×20 میلیمتر, 5×30 میلیمتر, 5×40 میلیمتر, 5×50 میلیمتر

کابلشو مسی

موجود در انبار

تومان
Size

120 میلیمتر, 16 میلیمتر, 25 میلیمتر, 35 میلیمتر, 50 میلیمتر, 70 میلیمتر, 95 میلیمتر

کلمپ ارت مسی

موجود در انبار

تومان
Size

120 میلیمتر, 16 میلیمتر, 25 میلیمتر, 35 میلیمتر, 50 میلیمتر, 70 میلیمتر, 95 میلیمتر